ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK AKCE „CashBack“

ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU

Podmínky akce „CashBack“

Tyto podmínky upravují pravidla vzniku a způsobu uplatnění nároku na získání zpětné úhrady části z kupní ceny Výrobku definovaného v článku 4 těchto podmínek, tzv. cashbacku („Akce“ a „Podmínky Akce“).

Pořadatelem Akce je společnost De’Longhi Praga s.r.o., se sídlem Křižíkova 237/36a, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00, IČO: 27899501, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 125135 („Pořadatel“).

Organizátorem Akce je společnost ritual communication s.r.o., se sídlem Palackého 75/III, Poděbrady, PSČ 290 01, IČO: 27075966, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94455 („Organizátor“).

 

ZÁKLADNÍ PARAMETRY AKCE

 1. Akce probíhá v termínu od 1. 10. 2021 nejpozději do 30. 11. 2021, přičemž Pořadatel je oprávněn Akci ukončit i dříve oznámením přesného termínu na webové stránce promo.braunhousehold.cz („Doba trvání Akce“), a to na území České republiky u vybraných smluvních partnerů (prodejců) Pořadatele, jejichž seznam je uvedený níže v tomto článku Podmínek Akce (dále též jako „Vybraní partneři“):

Česká republika

 1. Účastník Akce, který zakoupí některý z níže uvedených parních generátorů značky Braun („Výrobek“) u Vybraných partnerů v České republice, může získat za dále uvedených podmínek zpětnou úhradu částky z kupní ceny Výrobku („CashBack“) ve výši až 1.000 Kč dle příslušného Výrobku, jak je uvedeno níže.

Seznam Výrobků a výše částky CashBack:

Model Řada CashBack
CZK
IS2043BL CareStyle Compact 500
IS2044VI CareStyle Compact 500
IS2055GR CareStyle Compact 500
IS2055BK CareStyle Compact 500
IS2056BK CareStyle Compact 500
IS2058BK CareStyle Compact 500
IS2132WH CareStyle Compact 500
IS2143BL CareStyle Compact 500
IS2144BK CareStyle Compact 500
IS2144VI CareStyle Compact 500
IS3132WH CareStyle 3 800
IS3155VI CareStyle 3 Pro 800
IS3157BL CareStyle 3 Pro 800
IS5145WH CareStyle 5 a 5 Pro 800
IS5145BK CareStyle 5 a 5 Pro 800
IS5155WH CareStyle 5 a 5 Pro 800
IS5155BK CareStyle 5 a 5 Pro 800
IS5156WH CareStyle 5 a 5 Pro 800
IS7143WH CareStyle 7 a 7 Pro 1000
IS7144WH CareStyle 7 a 7 Pro 1000
IS7144BK CareStyle 7 a 7 Pro 1000
IS7155WH CareStyle 7 a 7 Pro 1000
IS7156BK CareStyle 7 a 7 Pro 1000

Výplatu částky CashBack provádí Pořadatel prostřednictvím Organizátora po ověření splnění všech Podmínek Akce. K ověření splnění Podmínek Akce je Účastník (jak je definován níže) povinen Pořadateli anebo Organizátorovi poskytnout potřebnou součinnost.

 1. Každý Účastník Akce může získat CashBack maximálně za dva Výrobky zakoupené v Době trvání Akce samostatně nebo na maximálně dva Výrobky uvedené na jednom dokladu o koupi, které zakoupí u Vybraných partnerů v České republice.
 2. Akce se nevztahuje na nákup Výrobků formou splátkového prodeje.
 3. Výrobky koupené z druhé ruky, renovované nebo repasované Výrobky, Výrobky, které nebyly uvedeny na trh v České republice nebo byly dovezeny z jiné země (i prostřednictvím nákupu přes internet), nebo Výrobky, které jsou padělky nebo porušují práva duševního vlastnictví společností skupiny, jíž je Pořadatel členem, nebudou v žádném případě způsobilé pro to, aby byly zahrnuty do této Akce.

ÚČASTNÍCI A NÁROK NA CASHBACK

 1. Účastníkem Akce se může stát pouze zákazník Vybraného partnera, kterým je fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky, která si kupuje Výrobek mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání („Účastník“).
 2. Podmínkou účasti v Akci a vzniku nároku na CashBack je řádná elektronická registrace Účastníka nejpozději do 14 dní ode dne koupě Výrobku („Elektronická registrace“).
 3. Registrovat se do Akce a tím i uplatnit nárok na CashBack je možné pouze přes elektronický registrační formulář na webové stránce household.cz („Registrační formulář“).
 4. Pro účely řádné Elektronické registrace je třeba vyplnit všechna registrační pole v Registračním formuláři ([jméno a příjmení Účastníka, datum narození Účastníka, e-mailovou adresu pro komunikaci, model produktu, číslo účtenky, datum a místo zakoupení Výrobku, číslo bankovního účtu]), a dále nahrát čitelnou kopii celého dokladu o koupi, a to ve standardním formátu PDF či JPG a fotografii vystřiženého čárového kódu („EAN kód“) Výrobku, a to nejpozději do 14 dnů od data zakoupení Výrobku. U Elektronické registrace učiněné po uplynutí uvedené lhůty ode dne zakoupení Výrobku nevznikne Účastníkovi nárok na CashBack. Originál dokladu o koupi Výrobku je Účastník povinen na žádost předložit Pořadateli anebo Organizátorovi k případnému prokázání oprávněnosti nároku na CashBack, a to do 7 dnů od zaslání žádosti.
 5. V případě chybných nebo neúplných Elektronických registrací bude Účastník vyzván k jejich doplnění prostřednictvím e-mailu. Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za nedoručení těchto výzev a nebude-li Elektronická registrace bez zbytečného odkladu nejpozději do 7 dnů doplněna, nebude ani zpracována. Organizátor nezpracuje nárok na CashBack ani v případě, pokud Účastník nemůže do 7 dnů poskytnout obrázek EAN kódu Výrobku anebo kopii dokladu o koupi.
 6. V případě nesplnění Podmínek Akce nebo nesprávného, neúplného, pozdního či nepravdivého vyplnění Registračního formuláře nárok na CashBack nevzniká. Účastník odpovídá za správnost a úplnost uvedených údajů včetně čísla svého bankovního účtu.
 7. Nárok na vyplacení CashBack zaniká, pokud jde o Výrobky, které jsou vráceny Vybranému partnerovi v souvislosti s odstoupením Účastníka od kupní smlouvy týkající se příslušného Výrobku nebo pokud jsou Výrobky vráceny Účastníkem z jakéhokoliv jiného důvodu.
 8. Pořadatel ani Organizátor neodpovídá ani neručí za jakékoliv selhání technické, hardwaru, softwaru, serverů, webových stránek s Registračním formulářem nebo jiná selhání či poškození jakéhokoli druhu, v rozsahu, který zabrání Účastníkovi nebo jinak znemožní Účastníkovi účastnit se Akce.
 9. Nároky na CashBack uplatněné faxem, telefonicky, poštou, ústně nebo e-mailem nebudou přijaty. Nečitelné, neúplné, nebo pozměněné údaje vyplněné v Elektronickém formuláři budou považovány za neplatné, stejně jako formuláře, které nejsou vyplněny v souladu s těmito Podmínkami Akce.
 10. Při podání Elektronické registrace bude nárok na CashBack ověřen. Účastníkům bude zaslán automatický e-mail o potvrzení přijetí jejich nároku na CashBack a další kroky v procesu uplatnění nároku na CashBack.
 11. Organizátor uhradí částku CashBack ve stanovené výši k jednotlivým výrobkům do 30 kalendářních dnů ode dne řádné Elektronické registrace podané prostřednictvím Registračního formuláře, a to na účet uvedený Účastníkem do Registračního formuláře.
 12. Účastník bere na vědomí, že CashBack představuje z hlediska příslušných obecně závazných právních předpisů v daňové oblasti, zejména pak zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, slevu ve formě tzv. nepřímého obratového bonusu, na který vzniká nárok pouze při splnění těchto Podmínek Akce, a při poskytnutí této slevy nebude vystaven opravný daňový doklad.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto Podmínky Akce budou po celou Dobu trvání Akce dostupné na webové stránce braunhousehold.cz.
 2. Podmínky Akce nabývají platnosti a účinnosti prvním dnem Doby trvání Akce. Pořadatel je oprávněn Akci kdykoli jednostranně ukončit či změnit Podmínky Akce, a to bez jakýchkoliv nároků Účastníků vůči Pořadateli. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů či změny rozsahu Výrobků, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Účastníky. Pořadatel je oprávněn Akci okamžitě ukončit či změnit Podmínky Akce i v případě epidemie či pandemie anebo s nimi spojenými opatřeními přijatými orgány veřejné moci. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění.
 3. Účastí v Akci Účastník bere na vědomí, že společnost De’Longhi Praga s.r.o., se sídlem Křižíkova 237/36a, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00, IČO: 27899501 je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu údajů uvedených v Registračním formuláři, případně dalších údajů sdělených Pořadateli, pro účely účasti v Akci, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Akce a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů, tedy po dobu šesti (6) měsíců od konce Doby konání Akce. Společnost ritual communication s.r.o., se sídlem Palackého 75/III, Poděbrady, PSČ 290 01, IČO: 27075966 je ve vztahu k osobním údajům zpracovatelem.
 4. Pokud Účastník při registraci dobrovolně zaškrtne příslušné políčko, souhlasí rovněž se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a e-mailové adresy za účelem provádění marketingu, tedy zařazením do marketingové databáze pro nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích Pořadatele a marketingových nabídkách výrobků a služeb Pořadatele, zahrnující též zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, zejména prostřednictvím e-mailů.
 5. Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem provádění marketingu je dobrovolný, uděluje se na dobu pěti (5) let od jeho udělení, případně, než dojde k odvolání souhlasu. Účastník má právo souhlas kdykoliv odvolat na shora uvedené adrese Pořadatele nebo na e-mailové adrese ceskarepublika@delonghigroup.com, jakož i na e-mailové adrese info.braun@ritualni.cz.
 6. Jako subjekt údajů má Účastník níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (I) na přístup k osobním údajům, (II) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (III) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (IV) na omezení zpracování osobních údajů, (V) na přenositelnost údajů a (VI) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami dotčené osoby, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má dotčená osoba možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 7. Bližší informace o zpracování osobních údajů Účastníka jsou k dispozici v aktuálním znění zde: braunhoushehold.cz.
 8. Účastí v Akci vyjadřuje Účastník souhlas s pravidly Akce a zavazuje se je plně dodržovat. Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v Akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v Akci nebo jednající v rozporu s podmínkami Akce nebudou do Akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Účastníka Akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.
 9. V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte Organizátora prostřednictvím e-mailu na adresu info.braun@ritualni.cz.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK AKCE „CashBack“

ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU

Podmínky akce „CashBack“

Tyto podmínky upravují pravidla vzniku a způsobu uplatnění nároku na získání zpětné úhrady části z kupní ceny Výrobku definovaného v článku 4 těchto podmínek, tzv. cashbacku („Akce“ a „Podmínky Akce“).

Pořadatelem Akce je společnost De’Longhi Praga s.r.o., se sídlem Křižíkova 237/36a, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00, IČO: 27899501, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 125135 („Pořadatel“).

Organizátorem Akce je společnost ritual communication s.r.o., se sídlem Palackého 75/III, Poděbrady, PSČ 290 01, IČO: 27075966, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94455 („Organizátor“).

 

ZÁKLADNÍ PARAMETRY AKCE

 1. Akce probíhá v termínu od 1. 10. 2021 nejpozději do 30. 11. 2021, přičemž Pořadatel je oprávněn Akci ukončit i dříve oznámením přesného termínu na webové stránce promo.braunhousehold.cz („Doba trvání Akce“), a to na území České republiky u vybraných smluvních partnerů (prodejců) Pořadatele, jejichž seznam je uvedený níže v tomto článku Podmínek Akce (dále též jako „Vybraní partneři“):

Česká republika

 1. Účastník Akce, který zakoupí některý z níže uvedených parních generátorů značky Braun („Výrobek“) u Vybraných partnerů v České republice, může získat za dále uvedených podmínek zpětnou úhradu částky z kupní ceny Výrobku („CashBack“) ve výši až 1.000 Kč dle příslušného Výrobku, jak je uvedeno níže.

Seznam Výrobků a výše částky CashBack:

Model Řada CashBack
CZK
IS2043BL CareStyle Compact 500
IS2044VI CareStyle Compact 500
IS2055GR CareStyle Compact 500
IS2055BK CareStyle Compact 500
IS2056BK CareStyle Compact 500
IS2058BK CareStyle Compact 500
IS2132WH CareStyle Compact 500
IS2143BL CareStyle Compact 500
IS2144BK CareStyle Compact 500
IS2144VI CareStyle Compact 500
IS3132WH CareStyle 3 800
IS3155VI CareStyle 3 Pro 800
IS3157BL CareStyle 3 Pro 800
IS5145WH CareStyle 5 a 5 Pro 800
IS5145BK CareStyle 5 a 5 Pro 800
IS5155WH CareStyle 5 a 5 Pro 800
IS5155BK CareStyle 5 a 5 Pro 800
IS5156WH CareStyle 5 a 5 Pro 800
IS7143WH CareStyle 7 a 7 Pro 1000
IS7144WH CareStyle 7 a 7 Pro 1000
IS7144BK CareStyle 7 a 7 Pro 1000
IS7155WH CareStyle 7 a 7 Pro 1000
IS7156BK CareStyle 7 a 7 Pro 1000

Výplatu částky CashBack provádí Pořadatel prostřednictvím Organizátora po ověření splnění všech Podmínek Akce. K ověření splnění Podmínek Akce je Účastník (jak je definován níže) povinen Pořadateli anebo Organizátorovi poskytnout potřebnou součinnost.

 1. Každý Účastník Akce může získat CashBack maximálně za dva Výrobky zakoupené v Době trvání Akce samostatně nebo na maximálně dva Výrobky uvedené na jednom dokladu o koupi, které zakoupí u Vybraných partnerů v České republice.
 2. Akce se nevztahuje na nákup Výrobků formou splátkového prodeje.
 3. Výrobky koupené z druhé ruky, renovované nebo repasované Výrobky, Výrobky, které nebyly uvedeny na trh v České republice nebo byly dovezeny z jiné země (i prostřednictvím nákupu přes internet), nebo Výrobky, které jsou padělky nebo porušují práva duševního vlastnictví společností skupiny, jíž je Pořadatel členem, nebudou v žádném případě způsobilé pro to, aby byly zahrnuty do této Akce.

ÚČASTNÍCI A NÁROK NA CASHBACK

 1. Účastníkem Akce se může stát pouze zákazník Vybraného partnera, kterým je fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky, která si kupuje Výrobek mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání („Účastník“).
 2. Podmínkou účasti v Akci a vzniku nároku na CashBack je řádná elektronická registrace Účastníka nejpozději do 14 dní ode dne koupě Výrobku („Elektronická registrace“).
 3. Registrovat se do Akce a tím i uplatnit nárok na CashBack je možné pouze přes elektronický registrační formulář na webové stránce household.cz („Registrační formulář“).
 4. Pro účely řádné Elektronické registrace je třeba vyplnit všechna registrační pole v Registračním formuláři ([jméno a příjmení Účastníka, datum narození Účastníka, e-mailovou adresu pro komunikaci, model produktu, číslo účtenky, datum a místo zakoupení Výrobku, číslo bankovního účtu]), a dále nahrát čitelnou kopii celého dokladu o koupi, a to ve standardním formátu PDF či JPG a fotografii vystřiženého čárového kódu („EAN kód“) Výrobku, a to nejpozději do 14 dnů od data zakoupení Výrobku. U Elektronické registrace učiněné po uplynutí uvedené lhůty ode dne zakoupení Výrobku nevznikne Účastníkovi nárok na CashBack. Originál dokladu o koupi Výrobku je Účastník povinen na žádost předložit Pořadateli anebo Organizátorovi k případnému prokázání oprávněnosti nároku na CashBack, a to do 7 dnů od zaslání žádosti.
 5. V případě chybných nebo neúplných Elektronických registrací bude Účastník vyzván k jejich doplnění prostřednictvím e-mailu. Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za nedoručení těchto výzev a nebude-li Elektronická registrace bez zbytečného odkladu nejpozději do 7 dnů doplněna, nebude ani zpracována. Organizátor nezpracuje nárok na CashBack ani v případě, pokud Účastník nemůže do 7 dnů poskytnout obrázek EAN kódu Výrobku anebo kopii dokladu o koupi.
 6. V případě nesplnění Podmínek Akce nebo nesprávného, neúplného, pozdního či nepravdivého vyplnění Registračního formuláře nárok na CashBack nevzniká. Účastník odpovídá za správnost a úplnost uvedených údajů včetně čísla svého bankovního účtu.
 7. Nárok na vyplacení CashBack zaniká, pokud jde o Výrobky, které jsou vráceny Vybranému partnerovi v souvislosti s odstoupením Účastníka od kupní smlouvy týkající se příslušného Výrobku nebo pokud jsou Výrobky vráceny Účastníkem z jakéhokoliv jiného důvodu.
 8. Pořadatel ani Organizátor neodpovídá ani neručí za jakékoliv selhání technické, hardwaru, softwaru, serverů, webových stránek s Registračním formulářem nebo jiná selhání či poškození jakéhokoli druhu, v rozsahu, který zabrání Účastníkovi nebo jinak znemožní Účastníkovi účastnit se Akce.
 9. Nároky na CashBack uplatněné faxem, telefonicky, poštou, ústně nebo e-mailem nebudou přijaty. Nečitelné, neúplné, nebo pozměněné údaje vyplněné v Elektronickém formuláři budou považovány za neplatné, stejně jako formuláře, které nejsou vyplněny v souladu s těmito Podmínkami Akce.
 10. Při podání Elektronické registrace bude nárok na CashBack ověřen. Účastníkům bude zaslán automatický e-mail o potvrzení přijetí jejich nároku na CashBack a další kroky v procesu uplatnění nároku na CashBack.
 11. Organizátor uhradí částku CashBack ve stanovené výši k jednotlivým výrobkům do 30 kalendářních dnů ode dne řádné Elektronické registrace podané prostřednictvím Registračního formuláře, a to na účet uvedený Účastníkem do Registračního formuláře.
 12. Účastník bere na vědomí, že CashBack představuje z hlediska příslušných obecně závazných právních předpisů v daňové oblasti, zejména pak zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, slevu ve formě tzv. nepřímého obratového bonusu, na který vzniká nárok pouze při splnění těchto Podmínek Akce, a při poskytnutí této slevy nebude vystaven opravný daňový doklad.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto Podmínky Akce budou po celou Dobu trvání Akce dostupné na webové stránce braunhousehold.cz.
 2. Podmínky Akce nabývají platnosti a účinnosti prvním dnem Doby trvání Akce. Pořadatel je oprávněn Akci kdykoli jednostranně ukončit či změnit Podmínky Akce, a to bez jakýchkoliv nároků Účastníků vůči Pořadateli. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů či změny rozsahu Výrobků, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Účastníky. Pořadatel je oprávněn Akci okamžitě ukončit či změnit Podmínky Akce i v případě epidemie či pandemie anebo s nimi spojenými opatřeními přijatými orgány veřejné moci. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění.
 3. Účastí v Akci Účastník bere na vědomí, že společnost De’Longhi Praga s.r.o., se sídlem Křižíkova 237/36a, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00, IČO: 27899501 je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu údajů uvedených v Registračním formuláři, případně dalších údajů sdělených Pořadateli, pro účely účasti v Akci, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Akce a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů, tedy po dobu šesti (6) měsíců od konce Doby konání Akce. Společnost ritual communication s.r.o., se sídlem Palackého 75/III, Poděbrady, PSČ 290 01, IČO: 27075966 je ve vztahu k osobním údajům zpracovatelem.
 4. Pokud Účastník při registraci dobrovolně zaškrtne příslušné políčko, souhlasí rovněž se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a e-mailové adresy za účelem provádění marketingu, tedy zařazením do marketingové databáze pro nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích Pořadatele a marketingových nabídkách výrobků a služeb Pořadatele, zahrnující též zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, zejména prostřednictvím e-mailů.
 5. Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem provádění marketingu je dobrovolný, uděluje se na dobu pěti (5) let od jeho udělení, případně, než dojde k odvolání souhlasu. Účastník má právo souhlas kdykoliv odvolat na shora uvedené adrese Pořadatele nebo na e-mailové adrese ceskarepublika@delonghigroup.com, jakož i na e-mailové adrese info.braun@ritualni.cz.
 6. Jako subjekt údajů má Účastník níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (I) na přístup k osobním údajům, (II) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (III) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (IV) na omezení zpracování osobních údajů, (V) na přenositelnost údajů a (VI) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami dotčené osoby, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má dotčená osoba možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 7. Bližší informace o zpracování osobních údajů Účastníka jsou k dispozici v aktuálním znění zde: braunhoushehold.cz.
 8. Účastí v Akci vyjadřuje Účastník souhlas s pravidly Akce a zavazuje se je plně dodržovat. Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v Akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v Akci nebo jednající v rozporu s podmínkami Akce nebudou do Akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Účastníka Akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.
 9. V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte Organizátora prostřednictvím e-mailu na adresu info.braun@ritualni.cz.