ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK AKCE „CashBack“

ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK AKCE „CashBack“

Podmínky akce „CashBack“

Tyto podmínky upravují pravidla vzniku a způsobu uplatnění nároku na získání zpětné úhrady části z kupní ceny Výrobku definovaného v článku 4 těchto podmínek, tzv. cashbacku („Akce“ a „Podmínky Akce“).

Pořadatelem Akce je společnost De’Longhi Praga s.r.o., se sídlem Máchova 838/18, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 120 00, IČO: 27899501, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 125135 („Pořadatel“).

Organizátorem Akce je společnost ritual communication s.r.o., se sídlem Palackého 75/III, Poděbrady, PSČ 290 01, IČO: 27075966, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94455 („Organizátor“).

ZÁKLADNÍ PARAMETRY AKCE

1/ Akce probíhá v termínu od 1.10.2020 do 31.12.2020 („Doba trvání Akce“) na území České republiky u vybraných smluvních partnerů (prodejců) Pořadatele, jejichž seznam je uvedený níže v tomto článku Podmínek Akce (dále též jako „Vybraní partneři“):

Česká republika

Alza.cz a.s. – www.alza.cz
Electro World s.r.o. – www.electroworld.cz
EURONICS ČR a.s. – www.euronics.cz
ExaSoft Holding a.s. – www.exasoft.cz
Expert ČR, s.r.o. – www.expert.cz
FAST ČR, a.s. – www.planeo.cz
Globus ČR, v.o.s. – www.globus.cz
Internet Mall, a.s. – www.mall.cz
HP TRONIC Zlín, spol. s r.o – www.kasa.cz  a  www.datart.cz
MAKRO Cash & Carry ČR – www.makro.cz
OKAY s.r.o. – www.okay.cz
SHOP TRADING s.r.o – www.onlineshop.cz
T.S.BOHEMIA a.s. – www.tsbohemia.cz

2/  Účastník Akce, který zakoupí některý z níže uvedených parních generátorů značky Braun („Výrobek“) u Vybraných partnerů v České republice, může získat za dále uvedených podmínek zpětnou úhradu částky z kupní ceny Výrobku („CashBack“) ve výši až 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) dle příslušného Výrobku, jak je uvedeno níže.

Parní generátory Braun CareStyle

IS2043BL / CareStyle Compact / 500 CZK
IS2044VI / CareStyle Compact / 500 CZK
IS2055GR / CareStyle Compact / 500 CZK
IS2055BK / CareStyle Compact / 500 CZK
IS2056BK / CareStyle Compact / 500 CZK
IS5022WH / CareStyle 5 / 800 CZK
IS5043WH / CareStyle 5 / 800 CZK
IS5145WH / CareStyle 5 a 5 Pro / 800 CZK
IS5145BK / CareStyle 5 a 5 Pro / 800 CZK
IS5155WH / CareStyle 5 a 5 Pro / 800 CZK
IS5155BK / CareStyle 5 a 5 Pro / 800 CZK
IS5156WH / CareStyle 5 a 5 Pro / 800 CZK
IS7144WH / CareStyle 7 a 7 Pro / 1000 CZK
IS7144BK / CareStyle 7 a 7 Pro / 1000 CZK
IS7155WH / CareStyle 7 a 7 Pro / 1000 CZK
IS7156BK / CareStyle 7 a 7 Pro / 1000 CZK

Výplatu částky CashBack provádí Pořadatel prostřednictvím Organizátora po ověření splnění všech Podmínek Akce. K ověření splnění Podmínek Akce je Účastník (jak je definován níže) povinen Pořadateli anebo Organizátorovi poskytnout potřebnou součinnost.

3/ Akce se nevztahuje na nákup Výrobků formou splátkového prodeje.

4/ Výrobky koupené z druhé ruky, renovované nebo repasované Výrobky, Výrobky, které nebyly uvedeny na trh v České republice nebo byly dovezeny z jiné země (i prostřednictvím nákupu přes internet), nebo Výrobky, které jsou padělky nebo porušují práva duševního vlastnictví společností skupiny, jíž je Pořadatel členem, nebudou v žádném případě způsobilé pro to, aby byly zahrnuty do této Akce.

ÚČASTNÍCI A NÁROK NA CASHBACK

5/ Účastníkem Akce se může stát pouze zákazník Vybraného partnera, kterým je fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky, která si kupuje Výrobek mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání („Účastník“).

6/ Podmínkou účasti v Akci a vzniku nároku na CashBack je řádná elektronická registrace Účastníka nejpozději do 14 dní ode dne koupě Výrobku („Elektronická registrace“).

7/ Registrovat se do Akce a tím i uplatnit nárok na CashBack je možné pouze přes elektronický registrační formulář na webové stránce promo.braunhousehold.cz („Registrační formulář“).

8/ Pro účely řádné Elektronické registrace je třeba vyplnit všechna registrační pole v Registračním formuláři ([jméno a příjmení Účastníka, datum narození Účastníka, e-mailovou adresu pro komunikaci, model produktu, číslo účtenky, datum a místo zakoupení Výrobku, číslo bankovního účtu]), a dále nahrát čitelnou kopii celého dokladu o koupi, a to ve standardním formátu PDF či JPG a fotografii vystřiženého čárového kódu („EAN kód“) Výrobku, a to nejpozději však do 14 dnů od data zakoupení Výrobku. U Elektronické registrace učiněné po uplynutí uvedené lhůty ode dne zakoupení Výrobku nevznikne Účastníkovi nárok na CashBack. Originál dokladu o koupi Výrobku je Účastník povinen na žádost předložit Pořadateli anebo Organizátorovi k případnému prokázání oprávněnosti nároku na CashBack.

9/ V případě chybných nebo neúplných Elektronických registrací bude Účastník vyzván k jejich doplnění prostřednictvím e-mailu. Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za nedoručení těchto výzev a nebude-li Elektronická registrace bez zbytečného odkladu doplněna, nebude ani zpracována. Organizátor nezpracuje nárok na CashBack ani v případě, pokud Účastník nemůže poskytnout obrázek EAN kódu Výrobku anebo kopii dokladu o koupi.

10/ V případě nesplnění Podmínek Akce nebo nesprávného, neúplného, pozdního či nepravdivého vyplnění Registračního formuláře nárok na CashBack nevzniká. Účastník odpovídá za správnost a úplnost uvedených údajů včetně čísla svého bankovního účtu.

11/ Nárok na vyplacení CashBack zaniká, pokud jde o Výrobky, které jsou vráceny Vybranému partnerovi v souvislosti s odstoupením Účastníka od kupní smlouvy týkající se příslušného Výrobku nebo pokud jsou Výrobky vráceny Účastníkem z jakéhokoliv jiného důvodu.

12/ Pořadatel ani Organizátor neodpovídá ani neručí za jakékoliv selhání technické, hardwaru, softwaru, serverů, webových stránek s Registračním formulářem nebo jiná selhání či poškození jakéhokoli druhu, v rozsahu, který zabrání Účastníkovi nebo jinak znemožní Účastníkovi účastnit se Akce.

13/ Nároky na CashBack uplatněné faxem, telefonicky, poštou, ústěn nebo e-mailem nebudou přijaty. Nečitelné, neúplné, nebo pozměněné údaje vyplněné v Elektronickém formuláři budou považovány za neplatné, stejně jako formuláře, které nejsou vyplněny v souladu s těmito Podmínkami Akce.

14/ Při podání Elektronické registrace bude nárok na CashBack ověřen. Účastníkům bude zaslán automatický e-mail o potvrzení přijetí jejich nároku na CashBack a další kroky v procesu uplatnění nároku na CashBack.

15/ Organizátor uhradí částku CashBack ve stanovené výši k jednotlivým výrobkům do 30 kalendářních dnů ode dne řádné Elektronické registrace podané prostřednictvím Registračního formuláře, a to na účet uvedený Účastníkem do Registračního formuláře.

16/ Účastník bere na vědomí, že CashBack představuje z hlediska příslušných obecně závazných právních předpisů v daňové oblasti, zejména pak zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, slevu ve formě tzv. nepřímého obratového bonusu, na který vzniká nárok pouze při splnění těchto Podmínek Akce, a při poskytnutí této slevy nebude vystaven opravný daňový doklad.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

17/ Tyto Podmínky Akce budou po celou Dobu trvání Akce dostupné na webové stránce promo.braunhousehold.cz.

18/ Podmínky Akce nabývají platnosti a účinnosti prvním dnem Doby trvání Akce. Pořadatel je oprávněn Akci kdykoli jednostranně ukončit či změnit Podmínky Akce, a to bez jakýchkoliv nároků Účastníků vůči Pořadateli. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů či změny rozsahu Výrobků, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Účastníky. Pořadatel je oprávněn Akci okamžitě ukončit či změnit Podmínky Akce i v případě epidemie či pandemie anebo s nimi spojenými opatřeními přijatými orgány veřejné moci. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění.

19/ Účastí v Akci Účastník bere na vědomí, že společnost De’Longhi Praga s.r.o., se sídlem Máchova 838/18, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 120 00, IČO: 27899501 je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu údajů uvedených v Registračním formuláři, případně dalších údajů sdělených Pořadateli, pro účely účasti v Akci, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Akce a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů, tedy po dobu šesti (6) měsíců od konce Doby konání Akce. Společnost ritual communication s.r.o., se sídlem Palackého 75/III, Poděbrady, PSČ 290 01, IČO: 27075966 je ve vztahu k osobním údajům zpracovatelem.

20/ Jako subjekt údajů má Účastník níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami dotčené osoby, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má dotčená osoba možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

21/ Bližší informace o zpracování osobních údajů Účastníka jsou k dispozici v aktuálním znění zde: promo.braunhoushehold.cz.

22/ Účastí v Akci vyjadřuje Účastník souhlas s pravidly Akce a zavazuje se je plně dodržovat. Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v Akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v Akci nebo jednající v rozporu s podmínkami Akce nebudou do Akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Účastníka Akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.

23/ V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte Organizátora prostřednictvím e-mailu na adresu info.braun@ritualni.cz.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK AKCE „CashBack“

ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK AKCE „CashBack“

Podmínky akce „CashBack“

Tyto podmínky upravují pravidla vzniku a způsobu uplatnění nároku na získání zpětné úhrady části z kupní ceny Výrobku definovaného v článku 4 těchto podmínek, tzv. cashbacku („Akce“ a „Podmínky Akce“).

Pořadatelem Akce je společnost De’Longhi Praga s.r.o., se sídlem Máchova 838/18, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 120 00, IČO: 27899501, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 125135 („Pořadatel“).

Organizátorem Akce je společnost ritual communication s.r.o., se sídlem Palackého 75/III, Poděbrady, PSČ 290 01, IČO: 27075966, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94455 („Organizátor“).

ZÁKLADNÍ PARAMETRY AKCE

1/ Akce probíhá v termínu od 1.10. 2020 do 31.12. 2020 („Doba trvání Akce“) na území České republiky u vybraných smluvních partnerů (prodejců) Pořadatele, jejichž seznam je uvedený níže v tomto článku Podmínek Akce (dále též jako „Vybraní partneři“):

Česká republika

Alza.cz a.s. – www.alza.cz
Electro World s.r.o. – www.electroworld.cz
EURONICS ČR a.s. – www.euronics.cz
ExaSoft Holding a.s. – www.exasoft.cz
Expert ČR, s.r.o. – www.expert.cz
FAST ČR, a.s. – www.planeo.cz
Globus ČR, v.o.s. – www.globus.cz
Internet Mall, a.s. – www.mall.cz
HP TRONIC Zlín, spol. s r.o – www.kasa.cz  a  www.datart.cz
MAKRO Cash & Carry ČR – www.makro.cz
OKAY s.r.o. – www.okay.cz
SHOP TRADING s.r.o – www.onlineshop.cz
T.S.BOHEMIA a.s. – www.tsbohemia.cz

2/  Účastník Akce, který zakoupí některý z níže uvedených parních generátorů značky Braun („Výrobek“) u Vybraných partnerů v České republice, může získat za dále uvedených podmínek zpětnou úhradu částky z kupní ceny Výrobku („CashBack“) ve výši až 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) dle příslušného Výrobku, jak je uvedeno níže.

Parní generátory Braun CareStyle

IS2043BL / CareStyle Compact / 500 CZK
IS2044VI / CareStyle Compact / 500 CZK
IS2055GR / CareStyle Compact / 500 CZK
IS2055BK / CareStyle Compact / 500 CZK
IS2056BK / CareStyle Compact / 500 CZK
IS5022WH / CareStyle 5 / 800 CZK
IS5043WH / CareStyle 5 / 800 CZK
IS5145WH / CareStyle 5 a 5 Pro / 800 CZK
IS5145BK / CareStyle 5 a 5 Pro / 800 CZK
IS5155WH / CareStyle 5 a 5 Pro / 800 CZK
IS5155BK / CareStyle 5 a 5 Pro / 800 CZK
IS5156WH / CareStyle 5 a 5 Pro / 800 CZK
IS7144WH / CareStyle 7 a 7 Pro / 1000 CZK
IS7144BK / CareStyle 7 a 7 Pro / 1000 CZK
IS7155WH / CareStyle 7 a 7 Pro / 1000 CZK
IS7156BK / CareStyle 7 a 7 Pro / 1000 CZK

Výplatu částky CashBack provádí Pořadatel prostřednictvím Organizátora po ověření splnění všech Podmínek Akce. K ověření splnění Podmínek Akce je Účastník (jak je definován níže) povinen Pořadateli anebo Organizátorovi poskytnout potřebnou součinnost.

3/ Akce se nevztahuje na nákup Výrobků formou splátkového prodeje.

4/ Výrobky koupené z druhé ruky, renovované nebo repasované Výrobky, Výrobky, které nebyly uvedeny na trh v České republice nebo byly dovezeny z jiné země (i prostřednictvím nákupu přes internet), nebo Výrobky, které jsou padělky nebo porušují práva duševního vlastnictví společností skupiny, jíž je Pořadatel členem, nebudou v žádném případě způsobilé pro to, aby byly zahrnuty do této Akce.

ÚČASTNÍCI A NÁROK NA CASHBACK

5/ Účastníkem Akce se může stát pouze zákazník Vybraného partnera, kterým je fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky, která si kupuje Výrobek mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání („Účastník“).

6/ Podmínkou účasti v Akci a vzniku nároku na CashBack je řádná elektronická registrace Účastníka nejpozději do 14 dní ode dne koupě Výrobku („Elektronická registrace“).

7/ Registrovat se do Akce a tím i uplatnit nárok na CashBack je možné pouze přes elektronický registrační formulář na webové stránce promo.braunhousehold.cz („Registrační formulář“).

8/ Pro účely řádné Elektronické registrace je třeba vyplnit všechna registrační pole v Registračním formuláři ([jméno a příjmení Účastníka, datum narození Účastníka, e-mailovou adresu pro komunikaci, model produktu, číslo účtenky, datum a místo zakoupení Výrobku, číslo bankovního účtu]), a dále nahrát čitelnou kopii celého dokladu o koupi, a to ve standardním formátu PDF či JPG a fotografii vystřiženého čárového kódu („EAN kód“) Výrobku, a to nejpozději však do 14 dnů od data zakoupení Výrobku. U Elektronické registrace učiněné po uplynutí uvedené lhůty ode dne zakoupení Výrobku nevznikne Účastníkovi nárok na CashBack. Originál dokladu o koupi Výrobku je Účastník povinen na žádost předložit Pořadateli anebo Organizátorovi k případnému prokázání oprávněnosti nároku na CashBack.

9/ V případě chybných nebo neúplných Elektronických registrací bude Účastník vyzván k jejich doplnění prostřednictvím e-mailu. Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za nedoručení těchto výzev a nebude-li Elektronická registrace bez zbytečného odkladu doplněna, nebude ani zpracována. Organizátor nezpracuje nárok na CashBack ani v případě, pokud Účastník nemůže poskytnout obrázek EAN kódu Výrobku anebo kopii dokladu o koupi.

10/ V případě nesplnění Podmínek Akce nebo nesprávného, neúplného, pozdního či nepravdivého vyplnění Registračního formuláře nárok na CashBack nevzniká. Účastník odpovídá za správnost a úplnost uvedených údajů včetně čísla svého bankovního účtu.

11/ Nárok na vyplacení CashBack zaniká, pokud jde o Výrobky, které jsou vráceny Vybranému partnerovi v souvislosti s odstoupením Účastníka od kupní smlouvy týkající se příslušného Výrobku nebo pokud jsou Výrobky vráceny Účastníkem z jakéhokoliv jiného důvodu.

12/ Pořadatel ani Organizátor neodpovídá ani neručí za jakékoliv selhání technické, hardwaru, softwaru, serverů, webových stránek s Registračním formulářem nebo jiná selhání či poškození jakéhokoli druhu, v rozsahu, který zabrání Účastníkovi nebo jinak znemožní Účastníkovi účastnit se Akce.

13/ Nároky na CashBack uplatněné faxem, telefonicky, poštou, ústěn nebo e-mailem nebudou přijaty. Nečitelné, neúplné, nebo pozměněné údaje vyplněné v Elektronickém formuláři budou považovány za neplatné, stejně jako formuláře, které nejsou vyplněny v souladu s těmito Podmínkami Akce.

14/ Při podání Elektronické registrace bude nárok na CashBack ověřen. Účastníkům bude zaslán automatický e-mail o potvrzení přijetí jejich nároku na CashBack a další kroky v procesu uplatnění nároku na CashBack.

15/ Organizátor uhradí částku CashBack ve stanovené výši k jednotlivým výrobkům do 30 kalendářních dnů ode dne řádné Elektronické registrace podané prostřednictvím Registračního formuláře, a to na účet uvedený Účastníkem do Registračního formuláře.

16/ Účastník bere na vědomí, že CashBack představuje z hlediska příslušných obecně závazných právních předpisů v daňové oblasti, zejména pak zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, slevu ve formě tzv. nepřímého obratového bonusu, na který vzniká nárok pouze při splnění těchto Podmínek Akce, a při poskytnutí této slevy nebude vystaven opravný daňový doklad.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

17/ Tyto Podmínky Akce budou po celou Dobu trvání Akce dostupné na webové stránce promo.braunhousehold.cz.

18/ Podmínky Akce nabývají platnosti a účinnosti prvním dnem Doby trvání Akce. Pořadatel je oprávněn Akci kdykoli jednostranně ukončit či změnit Podmínky Akce, a to bez jakýchkoliv nároků Účastníků vůči Pořadateli. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů či změny rozsahu Výrobků, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Účastníky. Pořadatel je oprávněn Akci okamžitě ukončit či změnit Podmínky Akce i v případě epidemie či pandemie anebo s nimi spojenými opatřeními přijatými orgány veřejné moci. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění.

19/ Účastí v Akci Účastník bere na vědomí, že společnost De’Longhi Praga s.r.o., se sídlem Máchova 838/18, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 120 00, IČO: 27899501 je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu údajů uvedených v Registračním formuláři, případně dalších údajů sdělených Pořadateli, pro účely účasti v Akci, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Akce a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů, tedy po dobu šesti (6) měsíců od konce Doby konání Akce. Společnost ritual communication s.r.o., se sídlem Palackého 75/III, Poděbrady, PSČ 290 01, IČO: 27075966 je ve vztahu k osobním údajům zpracovatelem.

20/ Jako subjekt údajů má Účastník níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami dotčené osoby, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má dotčená osoba možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

21/ Bližší informace o zpracování osobních údajů Účastníka jsou k dispozici v aktuálním znění zde: promo.braunhoushehold.cz.

22/ Účastí v Akci vyjadřuje Účastník souhlas s pravidly Akce a zavazuje se je plně dodržovat. Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v Akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v Akci nebo jednající v rozporu s podmínkami Akce nebudou do Akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Účastníka Akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.

23/ V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte Organizátora prostřednictvím e-mailu na adresu info.braun@ritualni.cz.