ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK AKCE „Kupte si nový MultiQuick 9 a získejte exkluzivní set čokolád Lindt“

ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK AKCE „KUPTE SI NOVÝ MULTIQUICK 9 A ZÍSKEJTE EXKLUZIVNÍ SET ČOKOLÁD LINDT“

Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek (dále jen „Podmínky“) akce „KUPTE SI NOVÝ MULTIQUICK 9 A ZÍSKEJTE EXKLUZIVNÍ SET ČOKOLÁD LINDT“ (dále jen „Akce“). Tyto podmínky jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Akce.

Pořadatelem akce je:
De’Longhi Praga s.r.o.
Se sídlem: Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, Karlín
IČO: 27899501
DIČ: CZ27899501
(dále jen „Pořadatel“ či „Pořadatel akce“)

Organizátorem akce je:
QUIQ s.r.o.
Se sídlem: K. H. Máchy 936, 535 01 Přelouč
IČO: 28809238
DIČ: CZ28809238
(dále jen „Organizátor“ či „Organizátor akce“)

Technickým správcem je:
ritual communication s.r.o.
Se sídlem: Palackého 75/III, 29001 Poděbrady
IČO: 27075966
DIČ: CZ27075966
(dále jen „Technický správce“ či „Technický správce akce“)

1. ZÁKLADNÍ PARAMETRY AKCE

1.1 Akce probíhá v termínu 1. 11. 2020 do 31. 1. 2021 (dále jen „Doba trvání akce“) na území České republiky u vybraných smluvních partnerů (prodejců) Pořadatele, jejichž seznam je uvedený níže v tomto článku Podmínek Akce (dále též jako „Vybraní partneři“):

1.2 Česká republika

Alza.cz a.s. – www.alza.cz
Electro World s.r.o. – www.electroworld.cz
EURONICS ČR a.s. – www.euronics.cz
ExaSoft Holding a.s. – www.exasoft.cz
Expert ČR, s.r.o. – www.expert.cz
FAST ČR, a.s. – www.planeo.cz
Globus ČR, v.o.s. – www.globus.cz
Internet Mall, a.s. – www.mall.cz
HP TRONIC Zlín, spol. s r.o – www.kasa.czwww.datart.cz
MAKRO Cash & Carry ČR – www.makro.cz
OKAY s.r.o. – www.okay.cz
SHOP TRADING s.r.o – www.onlineshop.cz
T.S.BOHEMIA a.s. – www.tsbohemia.cz

2. PROMOČNÍ VÝROBKY

Akce se vztahuje na níže vymezené výrobky zakoupené u vybraných partnerů a jejich smluvních partnerů v době konání Akce (dále také „Promoční výrobek“)

Model Řada
MQ 9135 XI Nová řada MultiQuick 9
MQ 9138 XI Nová řada MultiQuick 9
MQ 9147 X Nová řada MultiQuick 9
MQ 9175 XL Nová řada MultiQuick 9
MQ 9187 XLI Nová řada MultiQuick 9
MQ 9195 XLI Nová řada MultiQuick 9

3. ÚČASTNÍCI AKCE

3.1 Účastníkem akce se může stát pouze plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručení případné výhry na území České republiky, která nakupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání a která splní další podmínky uvedené v těchto Podmínkách (dále také „Účastník“ nebo „Účastník akce“).

3.2 Z Akce jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém poměru k Organizátorovi, Pořadateli, Technickému správci či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane taková vyloučená osoba, cena jí nebude předána a Pořadatel podle svého uvážení může cenu poskytnout dalšímu Účastníkovi, který splnil veškeré podmínky účasti v Akci.

3.3 Do Akce budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti Účastníci, kteří splní všechny stanovené podmínky Akce. Organizátor vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených Podmínek Akce jednotlivými Účastníky a Účastníky nesplňující podmínky uvedené v těchto Podmínkách dle své úvahy z Akce vyloučit.

4. MECHANIKA AKCE, VYHODNOCENÍ AKCE A CENY V AKCI

4.1 Účastník se do Akce registruje tak, že v době konání akce zakoupí u vybraných partnerů v České republice v promoční výrobek a nejpozději do 14 dnů od nákupu se registruje na stánkách www.promo.braunhousehold.cz

4.2 Účastník při registraci úplně a pravdivě vyplní jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, adresu, datum a místo nákupu promočního výrobku, model promočního výrobku, číslo účtenky a vloží čitelný sken účtenky či faktury promočního nákupu.

4.3 Je-li na účtence nebo faktuře více promočních výrobků, započítá se účtenka pouze jedenkrát, a to pro jedinou účast v Akci.

4.4 Pokud Účastník uplatní na nákup promočního výrobku nárok z marketingové akce „Záruka vrácení peněz“ jejíž podmínky jsou dostupné na webové stránce www.promo.braunhousehold.cz bude tato registrace z Akce vyloučena.

4.5 Organizátor má výlučné právo posoudit splnění stanovených Podmínek Akce jednotlivými Účastníky (viz článek 3.3 Podmínek). Organizátor je oprávněn s konečnou platností vyloučit Účastníka v případě, že bude mít podezření, že Účastník dosáhl výsledku v Akci podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Akce. Toto rozhodnutí o vyloučení Účastníka je konečné, bez možnosti odvolání.

4.6 Cenou v Akci je exkluzivní set čokolád Lindt, který obsahuje:
Lindt EXCELLENCE Mléčná čokoláda 55% kakaa 100g
Lindt EXCELLENCE Hořká čokoláda pomeranč 100g
Lindt EXCELLENCE Hořká čokoláda chilli 100g
Lindt EXCELLENCE Hořká čokoláda 70% kakaa 100g
LINDOR zlatá směs pralinek s jemnou krémovou náplní 200g
v dárkovém balení („Cena“).

4.7 Každý Účastník může získat pouze jednu Cenu.

4.8 Pořadatel má v odůvodněných případech právo nahradit Cenu obdobnou cenou.

4.9 Prvních tři sta (300) zaregistrovaných Účastníků, dle času a pořadí registrací, kteří splní veškeré podmínky uvedené v těchto Podmínkách, získá Cenu (dále také jako „Výherce“ nebo „Výherci“). Sada Cen je společná pro Českou i Slovenskou republiku, poměr Výherců z České či Slovenské republiky není stanoven.

4.10 Výherci budou o získání Ceny vyrozuměni na e-mail, který uvedli v registraci, a to nejpozději do čtrnácti (14) dní od obdržení registrace Organizátorem. Ostatní Účastníci nebudou nijak vyrozuměni.

4.11 Cena bude Výherci doručena na uvedenou adresu v registračním formuláři do pěti týdnů od registrace. Organizátor si vyhrazuje právo dodat Cenu v pozdějším termínu, pokud dojde k jejímu pozdnímu doručení Organizátorovi z důvodu na straně provozovatele doručovacích služeb.

4.12 V případě, že se Akce zúčastní méně než čtyři sta (400) Účastníků, je výlučně na rozhodnutí Pořadatele, zda a jak rozdělí nepřidělené Ceny nebo zda část Akce zruší.

4.13 V případě, že se ukáže, že Výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na Cenu podle těchto Podmínek, nebo pokud Výherce Cenu odmítne, je výlučně na rozhodnutí Organizátora nebo Pořadatele, zda určí jako Výherce jiného Účastníka (dalšího v pořadí), který splnil veškeré podmínky účasti v Akci, nebo zda Cenu použije k jiným účelům.

5. PŘEDÁNÍ CEN VÝHERCŮM

5.1 Cena v Akci bude Výherci zaslána na adresu v České republice, kterou uvedl při registraci do Akce a to prostřednictvím provozovatele doručovacích služeb.

5.2 Pokud si Výherce Cenu nepřevezme, bude Pořadatel postupovat stejně jako v případě popsaném v článku 4.13 těchto Podmínek.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Registrací do Akce (odesláním údajů z registračního formuláře) Účastník bere na vědomí, že společnost De’Longhi Praga s.r.o., se sídlem: Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, Karlín, IČO: 2789950, je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna Účastníkovy osobní údaje v rozsahu údajů uvedených v registračním formuláři na stránkách www.promo.braunhousehold.cz případně dalších údajů sdělených organizátorovi, zpracovávat pro účely účasti v soutěži, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.

6.2 Společnost QUIQ s.r.o., se sídlem K. H. Máchy 936, 535 01 Přelouč, IČO 28809238, a společnost ritual communication s.r.o., se sídlem: Palackého 75/III, 29001 Poděbrady, IČO: 27075966 jsou ve vztahu k osobním údajům soutěžících zpracovatelem.

6.3 Osobní údaje Účastníků mohou být za určitých zákonem stanovených podmínek zpřístupněny oprávněným subjektům, např. státním orgánům, nebo je organizátor může přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem. Osobní údaje účastníků mohou být předávány ke zpracování v rámci Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru (např. zpracovatelům). Osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo Evropskou unii, resp. Evropský hospodářský prostor.

6.4 Jako subjekt údajů má Účastník níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

7. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Tyto Podmínky budou po celou Dobu konání Akce dostupné na webové stránce www.promo.braunhousehold.cz („Webová stránka“).

7.2 Účastí v Akci vyjadřuje Účastník svůj souhlas s těmito Podmínkami a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Akcí, která nejsou upravená v těchto Podmínkách, se řídí právními předpisy České republiky.

7.3 Organizátor neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky, ani za dostupnost nebo funkčnost souvisejících webových stránek.

7.4 Organizátor neodpovídá za nedoručení, ztrátu ani poškození Cen.

7.5 Organizátor a Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Podmínky Akce či Akci zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Účastníků vůči Organizátorovi nebo Pořadateli Akce. Každá taková změna Podmínek Akce bude provedena formou písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem zveřejnění na Webové stránce. Změny bude Organizátor nebo Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Organizátora nebo Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Organizátor nebo Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Účastníky.

7.6 Vyplacení peněžitého plnění namísto Cen není možné a Účastník není oprávněn se domáhat výměny Ceny. Organizátor ani Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou Účastník případně utrpí v souvislosti se svou účastí v Akci nebo s užitím získané Ceny.

7.7 Nárok na uplatnění Ceny v Akci nemůže Účastník převést na jiného Účastníka nebo třetí osobu.

7.8 Výsledky Akce jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností o dodržení Podmínek leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na Účastníkovi.

7.9 Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Účastníka v této Akci je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Účastník nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Účastníka a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

7.10 Účastník má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

Dne 8. 1. 2021

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK AKCE „Kupte si nový MultiQuick 9 a získejte exkluzivní set čokolád Lindt“

ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK AKCE „KUPTE SI NOVÝ MULTIQUICK 9 A ZÍSKEJTE EXKLUZIVNÍ SET ČOKOLÁD LINDT“

Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek (dále jen „Podmínky“) akce „KUPTE SI NOVÝ MULTIQUICK 9 A ZÍSKEJTE EXKLUZIVNÍ SET ČOKOLÁD LINDT“ (dále jen „Akce“). Tyto podmínky jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Akce.

Pořadatelem akce je:
De’Longhi Praga s.r.o.
Se sídlem: Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, Karlín
IČO: 27899501
DIČ: CZ27899501
(dále jen „Pořadatel“ či „Pořadatel akce“)

Organizátorem akce je:
QUIQ s.r.o.
Se sídlem: K. H. Máchy 936, 535 01 Přelouč
IČO: 28809238
DIČ: CZ28809238
(dále jen „Organizátor“ či „Organizátor akce“)

Technickým správcem je:
ritual communication s.r.o.
Se sídlem: Palackého 75/III, 29001 Poděbrady
IČO: 27075966
DIČ: CZ27075966
(dále jen „Technický správce“ či „Technický správce akce“)

1. ZÁKLADNÍ PARAMETRY AKCE

1.1 Akce probíhá v termínu 1. 11. 2020 do 31. 1. 2021 (dále jen „Doba trvání akce“) na území České republiky u vybraných smluvních partnerů (prodejců) Pořadatele, jejichž seznam je uvedený níže v tomto článku Podmínek Akce (dále též jako „Vybraní partneři“):

1.2 Česká republika

Alza.cz a.s. – www.alza.cz
Electro World s.r.o. – www.electroworld.cz
EURONICS ČR a.s. – www.euronics.cz
ExaSoft Holding a.s. – www.exasoft.cz
Expert ČR, s.r.o. – www.expert.cz
FAST ČR, a.s. – www.planeo.cz
Globus ČR, v.o.s. – www.globus.cz
Internet Mall, a.s. – www.mall.cz
HP TRONIC Zlín, spol. s r.o – www.kasa.czwww.datart.cz
MAKRO Cash & Carry ČR – www.makro.cz
OKAY s.r.o. – www.okay.cz
SHOP TRADING s.r.o – www.onlineshop.cz
T.S.BOHEMIA a.s. – www.tsbohemia.cz

2. PROMOČNÍ VÝROBKY

Akce se vztahuje na níže vymezené výrobky zakoupené u vybraných partnerů a jejich smluvních partnerů v době konání Akce (dále také „Promoční výrobek“)

Model Řada
MQ 9135 XI Nová řada MultiQuick 9
MQ 9138 XI Nová řada MultiQuick 9
MQ 9147 X Nová řada MultiQuick 9
MQ 9175 XL Nová řada MultiQuick 9
MQ 9187 XLI Nová řada MultiQuick 9
MQ 9195 XLI Nová řada MultiQuick 9

3. ÚČASTNÍCI AKCE

3.1 Účastníkem akce se může stát pouze plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručení případné výhry na území České republiky, která nakupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání a která splní další podmínky uvedené v těchto Podmínkách (dále také „Účastník“ nebo „Účastník akce“).

3.2 Z Akce jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém poměru k Organizátorovi, Pořadateli, Technickému správci či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane taková vyloučená osoba, cena jí nebude předána a Pořadatel podle svého uvážení může cenu poskytnout dalšímu Účastníkovi, který splnil veškeré podmínky účasti v Akci.

3.3 Do Akce budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti Účastníci, kteří splní všechny stanovené podmínky Akce. Organizátor vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených Podmínek Akce jednotlivými Účastníky a Účastníky nesplňující podmínky uvedené v těchto Podmínkách dle své úvahy z Akce vyloučit.

4. MECHANIKA AKCE, VYHODNOCENÍ AKCE A CENY V AKCI

4.1 Účastník se do Akce registruje tak, že v době konání akce zakoupí u vybraných partnerů v České republice v promoční výrobek a nejpozději do 14 dnů od nákupu se registruje na stánkách www.promo.braunhousehold.cz

4.2 Účastník při registraci úplně a pravdivě vyplní jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, adresu, datum a místo nákupu promočního výrobku, model promočního výrobku, číslo účtenky a vloží čitelný sken účtenky či faktury promočního nákupu.

4.3 Je-li na účtence nebo faktuře více promočních výrobků, započítá se účtenka pouze jedenkrát, a to pro jedinou účast v Akci.

4.4 Pokud Účastník uplatní na nákup promočního výrobku nárok z marketingové akce „Záruka vrácení peněz“ jejíž podmínky jsou dostupné na webové stránce www.promo.braunhousehold.cz bude tato registrace z Akce vyloučena.

4.5 Organizátor má výlučné právo posoudit splnění stanovených Podmínek Akce jednotlivými Účastníky (viz článek 3.3 Podmínek). Organizátor je oprávněn s konečnou platností vyloučit Účastníka v případě, že bude mít podezření, že Účastník dosáhl výsledku v Akci podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Akce. Toto rozhodnutí o vyloučení Účastníka je konečné, bez možnosti odvolání.

4.6 Cenou v Akci je exkluzivní set čokolád Lindt, který obsahuje:
Lindt EXCELLENCE Mléčná čokoláda 55% kakaa 100g
Lindt EXCELLENCE Hořká čokoláda pomeranč 100g
Lindt EXCELLENCE Hořká čokoláda chilli 100g
Lindt EXCELLENCE Hořká čokoláda 70% kakaa 100g
LINDOR zlatá směs pralinek s jemnou krémovou náplní 200g
v dárkovém balení („Cena“).

4.7 Každý Účastník může získat pouze jednu Cenu.

4.8 Pořadatel má v odůvodněných případech právo nahradit Cenu obdobnou cenou.

4.9 Prvních tři sta (300) zaregistrovaných Účastníků, dle času a pořadí registrací, kteří splní veškeré podmínky uvedené v těchto Podmínkách, získá Cenu (dále také jako „Výherce“ nebo „Výherci“). Sada Cen je společná pro Českou i Slovenskou republiku, poměr Výherců z České či Slovenské republiky není stanoven.

4.10 Výherci budou o získání Ceny vyrozuměni na e-mail, který uvedli v registraci, a to nejpozději do čtrnácti (14) dní od obdržení registrace Organizátorem. Ostatní Účastníci nebudou nijak vyrozuměni.

4.11 Cena bude Výherci doručena na uvedenou adresu v registračním formuláři do pěti týdnů od registrace. Organizátor si vyhrazuje právo dodat Cenu v pozdějším termínu, pokud dojde k jejímu pozdnímu doručení Organizátorovi z důvodu na straně provozovatele doručovacích služeb.

4.12 V případě, že se Akce zúčastní méně než čtyři sta (400) Účastníků, je výlučně na rozhodnutí Pořadatele, zda a jak rozdělí nepřidělené Ceny nebo zda část Akce zruší.

4.13 V případě, že se ukáže, že Výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na Cenu podle těchto Podmínek, nebo pokud Výherce Cenu odmítne, je výlučně na rozhodnutí Organizátora nebo Pořadatele, zda určí jako Výherce jiného Účastníka (dalšího v pořadí), který splnil veškeré podmínky účasti v Akci, nebo zda Cenu použije k jiným účelům.

5. PŘEDÁNÍ CEN VÝHERCŮM

5.1 Cena v Akci bude Výherci zaslána na adresu v České republice, kterou uvedl při registraci do Akce a to prostřednictvím provozovatele doručovacích služeb.

5.2 Pokud si Výherce Cenu nepřevezme, bude Pořadatel postupovat stejně jako v případě popsaném v článku 4.13 těchto Podmínek.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Registrací do Akce (odesláním údajů z registračního formuláře) Účastník bere na vědomí, že společnost De’Longhi Praga s.r.o., se sídlem: Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, Karlín, IČO: 2789950, je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna Účastníkovy osobní údaje v rozsahu údajů uvedených v registračním formuláři na stránkách www.promo.braunhousehold.cz případně dalších údajů sdělených organizátorovi, zpracovávat pro účely účasti v soutěži, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.

6.2 Společnost QUIQ s.r.o., se sídlem K. H. Máchy 936, 535 01 Přelouč, IČO 28809238, a společnost ritual communication s.r.o., se sídlem: Palackého 75/III, 29001 Poděbrady, IČO: 27075966 jsou ve vztahu k osobním údajům soutěžících zpracovatelem.

6.3 Osobní údaje Účastníků mohou být za určitých zákonem stanovených podmínek zpřístupněny oprávněným subjektům, např. státním orgánům, nebo je organizátor může přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem. Osobní údaje účastníků mohou být předávány ke zpracování v rámci Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru (např. zpracovatelům). Osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo Evropskou unii, resp. Evropský hospodářský prostor.

6.4 Jako subjekt údajů má Účastník níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

7. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Tyto Podmínky budou po celou Dobu konání Akce dostupné na webové stránce www.promo.braunhousehold.cz („Webová stránka“).

7.2 Účastí v Akci vyjadřuje Účastník svůj souhlas s těmito Podmínkami a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Akcí, která nejsou upravená v těchto Podmínkách, se řídí právními předpisy České republiky.

7.3 Organizátor neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky, ani za dostupnost nebo funkčnost souvisejících webových stránek.

7.4 Organizátor neodpovídá za nedoručení, ztrátu ani poškození Cen.

7.5 Organizátor a Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Podmínky Akce či Akci zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Účastníků vůči Organizátorovi nebo Pořadateli Akce. Každá taková změna Podmínek Akce bude provedena formou písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem zveřejnění na Webové stránce. Změny bude Organizátor nebo Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Organizátora nebo Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Organizátor nebo Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Účastníky.

7.6 Vyplacení peněžitého plnění namísto Cen není možné a Účastník není oprávněn se domáhat výměny Ceny. Organizátor ani Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou Účastník případně utrpí v souvislosti se svou účastí v Akci nebo s užitím získané Ceny.

7.7 Nárok na uplatnění Ceny v Akci nemůže Účastník převést na jiného Účastníka nebo třetí osobu.

7.8 Výsledky Akce jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností o dodržení Podmínek leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na Účastníkovi.

7.9 Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Účastníka v této Akci je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Účastník nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Účastníka a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

7.10 Účastník má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

Dne 8. 1. 2021